مقاله دوم عکس

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

روش جریان گردابی پالسی از تکنیکهای غیرمخرب الکترومغناطیسی بوده که به منظور شناسایی عیوب سطحی و زیرسطحی به کار برده میشود. در روش پالسی برخلاف روش متدوال جریان گردابی که از جریان متناوب استفاده میشود، از جریان غیرسینوسی استفاده شده و لذا میتواند جریانهای القایی را تا عمقهای بیشتری نفوذ داده و اطلاعات بیشتری از حجم نمونه را استخراج کند. در این پژوهش با استفاده از طراحی یک پروب دیفرانسیلی، از این تکنیک غیرمخرب جهت شناسایی تغییرات ضخامت فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴Lبهره برده شده است. به این منظور از نمونههایی با ضخامتهای بین ۵تا ۱میلیمتر که با دقت ابعادی بسیار بالا تهیه شده، مورد آزمایش قرار گرفتند. پروب دیفرانسیلی طراحی شده شامل یک سیمپیچ تحریک و دو سیم پیچ حسگر تعبیه شده در مرکز سیمپیچ تحریک، میباشد. سیمپیچ تحریک، جریان با شکل پالسی را از منبع تغذیه دریافت و در نمونهها القا میکند و دو سیم پیچ حسگر موجهای القا شده را ثبت میکند. با بررسی شکل پالسهای دریافتی از نمونههای متفاوت و اندازهگیری ارتفاع و زمان میراشدن آنها، میتوان ارتباطی منطقی بین ضخامت نمونهها و مشخصههای پالسها در نظر گرفت. نتایج حاصل نشاندهنده دقت قابل قبول روش پیشنهادی در تعیین ضخامت قطعات فولاد زنگ نزن آستنیتی میباشد