ایزو ها و گواهینامه ها

پروانه iqnet
پروانه بهره برداری
مجوز کارخانه ی متالوژی پودر مشهد
پروانه تحقیق و توسعه