عکس مقاله

تولید فوم‌های فولادی حاوی ۵/۰ درصد کربن توسط دانه‌های اوره به عنوان پُرکننده فضا به روش متالورژی پودر

در این پژوهش، فوم‌های فولادی حاوی ۵/۰ درصد کربن به روشی مبتنی بر متالورژی پودر و با استفاده از پُرکننده‌های فضا تولید شدند. بدین منظور، دانه‌های اوره توسط مخلوط پودرهای آهن و کربن پوشش‌دهی شد و سپس، دانه‌های پوشش یافته توسط یک پرس هیدرولیک با اعمال فشار Mpa 200 فشرده شدند. نمونه‌های تولیدی به مدت یک ساعت درون آب مقطر قرار گرفتند و در نتیجه، دانه‌های اوره درون آب حل شدند و نمونه‌های متخلخل تولید شد. در پایان، تف‌جوشی در دمای ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت انجام شد و فوم‌های فولادی مستحکم تولید شدند. بررسی‌های میکرسکوپ نوری و الکترونی و همچنین بررسی رفتار فشاری بر روی فوم‌های تولیدی صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که توزیع سلول‌ها به صورت کاملاً یکنواخت صورت گرفته است و سلول‌های باز تولید شده است. علاوه بر این، منحنی تنش- کرنش فشاری فوم‌های تولیدی کاملاً مشابه با فوم‌های مرسوم است که شامل نواحی تغییرشکل الاستیک، پلاتوی طولانی و فشرده شده سلول‌ها می‌باشد.