فرصت های شغلی

  • کارشناس
  • ۵ سال تجربه در واحد صنعتی

  • کارشناس (آقا )

  • حداقل ۳ سال سابقه کار

  • کارشناس (آقا )

  • حداقل ۵ سال سابقه کار

فرم