عکس مقاله سوم

مطالعه ی اثر بازدارندگی یونهای مولیبدات و دیکرومات بر خوردگی حفرهای فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵

در این پروهش اثر بازدارندگی یون های مولیبدات و دی مرومات بر رفتار خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵ در محلول ۳/۵ درصد کلراید در دمای ۶۰ درجه ی سانتی گراد بررسی شد.نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودیتامیک نشان داد که افزودن یون دی کرومات با غلظت ۰/۰۱ مولار پتانسیل حفره دار شدن را به میزان بیشتری افرایش می دهد . با استفاده هم زمان از دو باردارنده، پتانسیل خوردگی حفره ای بالاتر از استفاده ی دی کرومات گزارش شد.