عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان

شرکت متالورژی پودر مشهد  بعنوان بزرگترین واحد تولیدی در داخل کشور،دارای دانش فنی و تجهیزات خطوط تولیدی پیشرفته میباشد که تجهیزات تست و و آزمایشگاه های خود را از معتبرترین شرکت های اروپایی و صاحب تکنولوژی خریداری و توسعه داده است عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان مهر تاییدی است بر ساختار علمی و فنی ما.
همچنین آزمایشگاههای کنترل کیفیت ما بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در ایران می باشد

بیشتر

مطالعه ی اثر بازدارندگی یونهای مولیبدات و دیکرومات بر خوردگی حفرهای فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵

عکس مقاله سوم

مطالعه ی اثر بازدارندگی یونهای مولیبدات و دیکرومات بر خوردگی حفرهای فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵

در این پروهش اثر بازدارندگی یون های مولیبدات و دی مرومات بر رفتار خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵ در محلول ۳/۵ درصد کلراید در دمای ۶۰ درجه ی سانتی گراد بررسی شد.نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودیتامیک نشان داد که افزودن یون دی کرومات با غلظت ۰/۰۱ مولار پتانسیل حفره دار شدن را به میزان بیشتری افرایش می دهد . با استفاده هم زمان از دو باردارنده، پتانسیل خوردگی حفره ای بالاتر از استفاده ی دی کرومات گزارش شد.

بیشتر

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

مقاله دوم عکس

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

روش جریان گردابی پالسی از تکنیکهای غیرمخرب الکترومغناطیسی بوده که به منظور شناسایی عیوب سطحی و زیرسطحی به کار برده میشود. در روش پالسی برخلاف روش متدوال جریان گردابی که از جریان متناوب استفاده میشود، از جریان غیرسینوسی استفاده شده و لذا میتواند جریانهای القایی را تا عمقهای بیشتری نفوذ داده و اطلاعات بیشتری از حجم نمونه را استخراج کند. در این پژوهش با استفاده از طراحی یک پروب دیفرانسیلی، از این تکنیک غیرمخرب جهت شناسایی تغییرات ضخامت فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴Lبهره برده شده است. به این منظور از نمونههایی با ضخامتهای بین ۵تا ۱میلیمتر که با دقت ابعادی بسیار بالا تهیه شده، مورد آزمایش قرار گرفتند. پروب دیفرانسیلی طراحی شده شامل یک سیمپیچ تحریک و دو سیم پیچ حسگر تعبیه شده در مرکز سیمپیچ تحریک، میباشد. سیمپیچ تحریک، جریان با شکل پالسی را از منبع تغذیه دریافت و در نمونهها القا میکند و دو سیم پیچ حسگر موجهای القا شده را ثبت میکند. با بررسی شکل پالسهای دریافتی از نمونههای متفاوت و اندازهگیری ارتفاع و زمان میراشدن آنها، میتوان ارتباطی منطقی بین ضخامت نمونهها و مشخصههای پالسها در نظر گرفت. نتایج حاصل نشاندهنده دقت قابل قبول روش پیشنهادی در تعیین ضخامت قطعات فولاد زنگ نزن آستنیتی میباشد

بیشتر

تولید فوم‌های فولادی حاوی ۵/۰ درصد کربن توسط دانه‌های اوره به عنوان پُرکننده فضا به روش متالورژی پودر

عکس مقاله

تولید فوم‌های فولادی حاوی ۵/۰ درصد کربن توسط دانه‌های اوره به عنوان پُرکننده فضا به روش متالورژی پودر

در این پژوهش، فوم‌های فولادی حاوی ۵/۰ درصد کربن به روشی مبتنی بر متالورژی پودر و با استفاده از پُرکننده‌های فضا تولید شدند. بدین منظور، دانه‌های اوره توسط مخلوط پودرهای آهن و کربن پوشش‌دهی شد و سپس، دانه‌های پوشش یافته توسط یک پرس هیدرولیک با اعمال فشار Mpa 200 فشرده شدند. نمونه‌های تولیدی به مدت یک ساعت درون آب مقطر قرار گرفتند و در نتیجه، دانه‌های اوره درون آب حل شدند و نمونه‌های متخلخل تولید شد. در پایان، تف‌جوشی در دمای ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت انجام شد و فوم‌های فولادی مستحکم تولید شدند. بررسی‌های میکرسکوپ نوری و الکترونی و همچنین بررسی رفتار فشاری بر روی فوم‌های تولیدی صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که توزیع سلول‌ها به صورت کاملاً یکنواخت صورت گرفته است و سلول‌های باز تولید شده است. علاوه بر این، منحنی تنش- کرنش فشاری فوم‌های تولیدی کاملاً مشابه با فوم‌های مرسوم است که شامل نواحی تغییرشکل الاستیک، پلاتوی طولانی و فشرده شده سلول‌ها می‌باشد.

بیشتر