پروانه iqnet
مجوز کارخانه ی متالوژی پودر مشهد
پروانه تحقیق و توسعه
پروانه بهره برداری