انتخاب شرکت متالورژی پودر مشهد بعنوان “واحد برتر صنعتی در گروه محصولات فلزی فابریکی “