شرکت متالورژی پودر مشهد همواره جهت استقرار سیستم کیفیت خود ، حفظ و نگهداری اطلاعات مورد نیاز/ قوانین و الزامات مشتری را در نظر داشته و در همین راستا خود را ملزم به رعایت اصول زیر می نماید:

  •  به روز بودن اطلاعات
  •  توجه به شرایط و مدت زمان نگهداری اطلاعات و سوابق
  •  تهیه به موقع اطلاعات و سوابق مورد نیاز سیستم و اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز برای افراد مجاز
  •  حفظ محرمانگی اطلاعات ( محافظت از اطلاعات شرکت ، مشتریان و ذینفعان کلیدی دربرابر دسترسی غیر مجاز )

این شرکت با اعتقاد به خط مشی فوق و بازنگری سالانه، اجرای مفاد آن را وابسته به مشارکت کلیه کارکنان در نگهداری و اجرا دانسته و انتظار دارد کارکنان در اجرا و،نگهداری آن تلاش لازم را به عمل آورند .