شرکت متالورژي پودر مشهد همواره جهت استقرار سيستم کيفيت خود ، حفظ و نگهداري اطلاعات مورد نياز/ قوانين و الزامات مشتري را در نظر داشته و در همين راستا خود را ملزم به رعایت اصول زیر می نماید:

  •  به روز بودن اطلاعات
  •  توجه به شرایط و مدت زمان نگهداري اطلاعات و سوابق
  •  تهيه به موقع اطلاعات و سوابق مورد نياز سيستم و اطمينان از در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز براي افراد مجاز
  •  حفظ محرمانگی اطلاعات ( محافظت از اطلاعات شرکت ، مشتریان و ذینفعان کليدي دربرابر دسترسی غير مجاز )

این شرکت با اعتقاد به خط مشی فوق و بازنگري سالانه، اجراي مفاد آن را وابسته به مشارکت کليه کارکنان در نگهداري و اجرا دانسته و انتظار دارد کارکنان در اجرا و،نگهداري آن تلاش لازم را به عمل آورند .