شركت متالورژي پودر مشهد يكي از واحدهاي پيشگام در ساخت انواع قطعات آهني و برنزي به روش متالورژي پودر ميباشد كه شعار كيفيت بالا ، قيمت مناسب و تحویل بموقع را بعنوان نماد سازمان انتخاب و جهت كسب رضايت مشتـريان ، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را مبتنی بر نظام استاندارد مدیریت کیفیت صنایع خودرو IATF 16949-2016 و الزامات خاص و خواسته های مشتریان پیاده سازی کرده است. به منظور دستيابي تحقق چشم انداز و همسو با استراتژی های سازمان و کسب رضایت مشتری و توسعه همکاری با خودروسازان داخلی در راستای بهبود مستمر فرآیندهای سازمان خویش موارد زير را مدنظر دارد:

  •  تمركز بر اجراي خواسته هاي مشتريان و افزايش رضايتمندي آنها
  • زمينه سازي در جهت رشد و ارتقاي آگاهي و مهارت كاركنان به منظور توسعه فرهنگ کارگروهي،كيفيت و مشاركت كاركنان از طريق افزايش انگيزش ،آموزش هاي موثر و بكارگيري سيستمهاي مناسب و متناسب با اهداف سازمان
  • ايجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و مديريت مناسب منابع در دست با بهبود کليه فرايندهاي کاري
    توجه به مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management) و زنجيره ارزش
  • توسعه فرهنگ زيست محيطي ،ايمني و بهداشت کارکنان و ايجاد محيط و فضاي پاک در راستاي اجراي فعاليتهاي سازمان
  • ارتقاي سطح كيفيت بهبود مداوم مديريت كيفيت و دستيابي به ضايعات صفر
  • تحویل بموقع ،تعریف اجرا و پایش شاخص های لجستیکی سازمان

مديريت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا ، اثربخشي و کارآيي ، سيستم مديريت کيفيت سازمان را در فواصل زماني مناسب ارزيابي ، تحليل و بازنگري نموده و در ارتباط با خط مشي کيفيت از موارد ذيل اطمينان حاصل مي کند:
معرفي و درك خط مشي شركت در سازمان،تناسب با اهداف و استراتژی های سازمان، بازنگري براي تداوم تناسب، فراهم آوردن چارچوب براي تعيين اهداف كيفيت و عملکردی ، تعهدات برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثربخشي سيستم كيفيت

مديريت و تمامي كاركنان شرکت متالورژي پودر مشهد، خود را متعهد به نگهداري ، اجرا و بهبود مستمر تمامي فرايندها و فعاليت هاي كاري مي دانند.