بازدید سرپرست حوزه بانک تجارت از شرکت متالورژی پودر مشهد