مراسم جشن پایان سال 1396 با حضور مدیریت محترم عامل و اعضاء هیئت مدیره برگزار و از برگزیدگان نظام پیشنهادات با اهداء جوایز ارزنده تقدیر گردید.