تقدیرنامه ها

تندیس ها

واحد نمونه صنعتی سال 1402

لوح واحد برتر در حوزه صنایع خودرو سال ۱۴۰۱

تندیس واحد برتر در حوزه صنایع خودرو سال 1401

واحد نمونه صنعتی سال 1401

جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال ۱۴۰۱

تندیس جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال 1401

واحد نمونه صنعتی سال 1400

واحد نمونه صنعتی سال 1399