به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، این قطعه می تواند در تمام دورهای موتور زمان بندی سوپاپ ها را بدون توجه به موقعیت پیستون در اختیار بگیرد به طوریکه  به صورت مستقل باز و بسته شوند. درنتیجه این فرایند مصرف سوخت خودرو ۲۰ درصد کاهش می یابد.