در فروردین ماه سال ۹۶ با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس عشقی و جناب آقای مهندس محبی نژاد